Klauzala RODO - Kancelaria Radcy Prawnego Marta Sochowicz

Marta Sochowicz
KANCELARIA
Radcy Prawnego
tel. 605 065 103
Przejdź do treści
KLAUZULA informacyjna RODO
 
 
Szanowni Państwo
 
Szanując Państwa prywatność poniżej przedstawiam podstawowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowym podanych przez Państwa w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego Martę Sochowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KAMCELARIA RADCY PRAWNEGO Marta Sochowicz z siedzibą w Kowarach (58-530) przy ul. 1 Maja 31 lok. 6, NIP 611-244-41-13, Regon: 38085040, zwanego dalej Administratorem. Przedstawienie tych informacji jest bowiem wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str.1), zwanego dalej ,,RODO”.
 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Marta Sochowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marta Sochowicz z siedzibą w Kowarach (58-530) przy ul.           1 Maja 31 lok. 6, NIP 611-244-41-13, Regon: 38085040.
 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
Kontakt ze mną, jako Administratorem jest możliwy:
 
a)       W siedzibie Kancelarii pod adresem: 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 31 lok. 6, III p.
 
b)       Pod adresem e-mail: kancelaria.sochowicz@wp.pl
 
c)       Telefonicznie pod numerem telefonu: 605 065 103.
 
d)       Pisemnie na adres siedziby Administratora.
 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH i PODSTAWA PRAWNA
 
Podane przez Państwa dane w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy, tj. m.in. w celu ustalenia stanu faktycznego, sformułowania i udzielenia porady prawnej, przygotowania opinii prawnej, projektu umowy, pisma procesowego, zapewnienia reprezentacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym itp., a zatem podstawę prawną przetwarzania Państwa danych będzie stanowić niezbędność ich przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej, której Państwo jesteście stroną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 
Ponadto Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji przeze mnie, jako Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, tj. m.in. wystawienia dokumentów księgowych – faktur VAT, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT, sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itp., a zatem podstawę prawną przetwarzania Państwa danych będzie stanowić wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r.       o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Ewentualnie Państwa dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umowy o świadczenie pomocy prawnej lub obrony przed takimi roszczeniami, w tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowić będzie niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym będzie możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – art. 6 ust. lit. f RODO.
 
 
 
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
 
a)       Dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie, jak: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę i miejsce urodzenia.
 
b)       Dane kontaktowe takie, jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 
c)       Dane identyfikacji podatkowej.
 
d)       Dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej.
 
e)       Dane dotyczące stanu cywilnego, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, sytuacji majątkowej i finansowej, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usługi pomocy prawnej.
 
f)        Dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej.
 
Administrator może przetwarzać także inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej z powyższych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.
 
KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
 
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiotami tymi mogą być współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności sądy, organy administracji publicznej, mediatorzy itp., a ponadto podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowo-finansowe, bankowe i pocztowe.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 
Państwa dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych w zależności od tego, które ze wskazanych zdarzeń nastąpi później.
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
 
Administrator zasadniczo nie będzie przekazywał przetwarzanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to konieczne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej. W takim przypadku dane będą przekazane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Administrator informuje, że w takiej sytuacji mogą Państwo w każdej chwili żądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA,  W TYM PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU, PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI.
 
Administrator informuje, że przysługują Państwu następujące prawa:
 
a)       Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia, prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane Administratorowi, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.
 
 
b)       Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że Administrator wykaże, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 
 
c)       Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby. Wówczas osoba której dane dotyczą ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym Administrator informuje, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 
 
d)       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 
W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.
 
 
Administrator informuje, że podanie danych w związku z zawieraną umową o świadczenie pomocy prawnej przez z radcę prawego Martę Sochowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Marta Sochowicz jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do jej zawarcia i wykonania.
 
Wróć do spisu treści